ವರ್ಷಾವದಿ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ 2020

2020 ಫೆಬ್ರವರಿ 07 ರಿಂದ 10ರ ವರೆಗೆ 'ವರ್ಷಾವದಿ ನೇಮೋತ್ಸವ' ನಡೆಯಲಿದೆ2020- ವರ್ಷಾವದಿ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ