ಸಂಕ್ರಮಣ ಪೂಜೆ**ಆಸ್ತಿಕಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲ ಪೂಜಾಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೋಂಡು ಗಂಧಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸಮಸ್ತ ದೈವಗಳ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಬೈದರ್ಕಳರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕೇಂದು ವಿನಂತಿ